แบบสำรวจความพึงพอใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ อบต.บางเลน จ.นครปฐม
ส่วนที่1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. สถานภาพของผู้ใช้บริการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
สมาชิก อบต.
นักเรียน
ประชาชนทั่วไป
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ
ต่ำกว่า 21 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัท
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
แม่บ้าน
รับจ้าง
อื่นๆ
6. การเข้ามาใช้เว็บไซต์ www.banglenlocal.go.th บ่อยมากเพียงใด
เป็นครั้งแรก
นานๆครั้ง
บ่อยๆ
เป็นประจำ
7. หัวข้อ / เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เกี่ยวกับเรา
ทีมงาน อบต.บางเลน
ข้อมูลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ถาม / ตอบกับอบต.บางเลน
อื่นๆ
8. ท่านรู้จักเว็บไซต์ ได้อย่างไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ค้นหาจากเว็บค้นหา (Search engine ต่าง ๆ เช่น Google, Bing, Yahoo!)
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Twitter, E-Mail, Web board และอื่น ๆ
จดหมายข่าวต่าง ๆ ของอบต.บางเลน
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น ๆ
เพื่อน / คนรู้จักแนะนำ / คำบอกเล่า
อื่น ๆ
ส่วนที่2 ความพึงพอใจการใช้งานบนเว็บไซต์ www.banglenlocal.go.th
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
ประเด็น
ด้านข้อมูลข่าวสาร
1. ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
2. การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3. ความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
4. ความน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสาร
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
5. ข้อมูล ข่าวสาร ตรงตามความต้องการ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
6. ความทันสมัยของข้อมูล ข่าวสาร
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
7. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
8. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ด้านรูปแบบของเว็บไซต์
9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
10. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
11. ความเหมาะสมของสีที่ใช้
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
12. ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
13. การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links )
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ความพึงพอใจโดยภาพรวม
14. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานบนเว็บไซต์ www.banglenlocal.go.th
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Security code