บทบาทหน้าที่

 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

         

1.1 งานบริหารทั่วไป

      -   งานสารบรรณ

      -   งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

      -   งานเลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง

      -   งานตรวจสอบภายใน

      -   งานประชาสัมพันธ์

1.2 งานนโยบายและแผน

      -   งานนโยบายและแผน

      -   งานงบประมาณ

1.3 งานกฎหมายและคดี

       -   งานกฎหมายและคดี

      -   งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

1.4 งานบริหารงานบุคคล

1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       -   งานอำนวยการ

       -   งานป้องกัน

       -   งานฟื้นฟู

1.6 งานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

       -   งานบริหารการศึกษา

       -   งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

       -   งานกิจการโรงเรียน

 

....................................................................

 

กองคลัง 

     

1.1 งานการเงินและบัญชี

      -   งานการเงิน  การบัญชี

      -   งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน

      -   งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

      -   งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

      -   งานงบการเงินและงบทดลอง

      -   งานแสดงฐานะทางการเงิน

1.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

       -   งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

       -   งานพัฒนารายได้

       -   งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

       -   งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

1.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

       -   งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

       -   งานพัสดุ

       -   งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

       

....................................................................

 

กองช่าง

          

1.1 งานก่อสร้าง

       -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน

       -  งานก่อสร้าง สร้างสะพาน เขื่อน  ทดน้ำ   

       -  งานข้อมูลก่อสร้าง

1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

       -  งานประเมินราคา

       -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

       -  งานออกแบบและบริการข้อมูล

1.3 งานบริหารงานทั่วไป

       -  งานธุรการ

1.4  งานสาธารณูปโภค

       -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

        -  งานรักษาความสะอาด 

                                                                                 

....................................................................

 

ส่วนสวัสดิการสังคม

 

1.1 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

       -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

       -  งานจัดระเบียบชุมชน 

       -  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน 

       -  งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลอาชีพ

1.2 งานสังคมสงเคราะห์

       -  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ 

       -  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท 

       -  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ 

 

 

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อบต.บางเลน

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน

งานกิจการสภา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รวมกฏหมายท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

คู่มือประชาชน

บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้ 3 คน
วันนี้ 52 คน
เมื่อวานนี้ 59 คน
เดือนนี้ 160 คน
เดือนที่ผ่านมา 2,300 คน
ทั้งหมด 270,116 คน
นับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556