บทบาทหน้าที่

 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

         

1.1 งานบริหารทั่วไป

      -   งานสารบรรณ

      -   งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

      -   งานเลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง

      -   งานตรวจสอบภายใน

      -   งานประชาสัมพันธ์

1.2 งานนโยบายและแผน

      -   งานนโยบายและแผน

      -   งานงบประมาณ

1.3 งานกฎหมายและคดี

       -   งานกฎหมายและคดี

      -   งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

1.4 งานบริหารงานบุคคล

1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       -   งานอำนวยการ

       -   งานป้องกัน

       -   งานฟื้นฟู

1.6 งานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

       -   งานบริหารการศึกษา

       -   งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

       -   งานกิจการโรงเรียน

 

....................................................................

 

กองคลัง 

     

1.1 งานการเงินและบัญชี

      -   งานการเงิน  การบัญชี

      -   งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน

      -   งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

      -   งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

      -   งานงบการเงินและงบทดลอง

      -   งานแสดงฐานะทางการเงิน

1.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

       -   งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

       -   งานพัฒนารายได้

       -   งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

       -   งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

1.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

       -   งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

       -   งานพัสดุ

       -   งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

       

....................................................................

 

กองช่าง

          

1.1 งานก่อสร้าง

       -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน

       -  งานก่อสร้าง สร้างสะพาน เขื่อน  ทดน้ำ   

       -  งานข้อมูลก่อสร้าง

1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

       -  งานประเมินราคา

       -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

       -  งานออกแบบและบริการข้อมูล

1.3 งานบริหารงานทั่วไป

       -  งานธุรการ

1.4  งานสาธารณูปโภค

       -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

        -  งานรักษาความสะอาด 

                                                                                 

....................................................................

 

ส่วนสวัสดิการสังคม

 

1.1 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

       -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

       -  งานจัดระเบียบชุมชน 

       -  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน 

       -  งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลอาชีพ

1.2 งานสังคมสงเคราะห์

       -  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ 

       -  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท 

       -  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ 

 

 

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อบต.บางเลน

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รวมกฏหมายท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

คู่มือประชาชน

บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้ 14 คน
วันนี้ 116 คน
เมื่อวานนี้ 299 คน
เดือนนี้ 6,410 คน
เดือนที่ผ่านมา 7,088 คน
ทั้งหมด 258,809 คน
นับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556